ഫാക്ടറി ടൂർ

IMG_20220216_101611_副本
IMG_20220216_105537_副本
IMG_20220216_105500_副本
മാഗ്നറ്റ് ഫാക്ടറി 1
DSC01455_
IMG_20220216_101547_副本
IMG_20220216_101852_副本
IMG_20220216_110054_副本
IMG_20220216_105402_副本
മാഗ്നറ്റ് ഫാക്ടറി 3
മാഗ്നറ്റ് ഫാക്ടറി 15
മാഗ്നറ്റ് ഫാക്ടറി 11
IMG_20220217_094507_副本
IMG_20220216_102627_副本
മാഗ്നറ്റ് ഫാക്ടറി 13